Oecumenische gesprekskring 2018

In het najaar gaat een oecumenische gesprekskring van start van drie bijeenkomsten in Haarlem. Doel van deze gesprekskring is om meer draagvlak te creëren voor de oecumene. De oecumene heeft twee poten: samen vieren (liturgie) en samen doen (diaconie). In deze drie bijeenkomsten besteden we aan beide poten aandacht. Enerzijds gaan we in op de inhoud van de oecumenische viering, ieder jaar in januari in de Basiliek Sint Bavo. Anderzijds is er ruimte voor diaconie, namelijk het gemeenschappelijke project van de Raad van Kerken en de GIDS-kerken: ‘Gasten in de stad’. Dit project is begonnen voor vluchtelingen, maar is nu voor nieuwe Haarlemmers, mensen met een verblijfsvergunning.

Deze gesprekskring is een initiatief van de Oud-Katholieke Kerk, de Lutheranen, de Doopsgezinden, de GIDS-kerken, Stem in de Stad en de Remonstranten en is open voor alle leden, vrienden, belangstellenden van de kerken in Haarlem. U bent van harte welkom.
Dit zijn de drie bijeenkomsten:

1. 70 jaar Wereldraad van Kerken

 • Woensdag 12 september 2018, 20.00-21.45 uur
 • Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 76, Haarlem,

De gespreksleider tijdens deze avond is pastoor Robert Frede.
 Robert houdt een inleiding over 70 jaar wereldraad en 50 jaar Nederlandse raad van kerken. Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

2. Justice you shall pursue

 • Woensdag 10 oktober 2018, 20.00-21.45 uur
 • Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, Haarlem

Bij de tweede bijeenkomst is ds Sabine du Croo de Jongh de gespreksleider. 
 Sabine houdt een inleiding op het thema van de oecumenische viering op 20 januari 2019 ‘Justice you shall pursue’ (Deuteronomium 16: 18-20). Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

3. Open inbreng

 • Woensdag 14 november 2018, 20.00-21.45 uur
 • Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22

De derde avond wordt geleid door ds Sietse van Kammen. Sietse gaat in op inhoud en vragen die in de vorige twee keren onvoldoende aan bod zijn gekomen. Na de pauze is opnieuw het woord aan een vertegenwoordiger van het project ‘Gasten in de stad’.

Opgeven graag via Bureau Remonstranten, tav Mariet Sonneveld, bureau.remhaarlem@gmail.com of per post Oranjekade 1, 2011VC Haarlem. Er zijn geen kosten aan deelname.

Het nieuwe beleidsplan

Op 12 februari is door de kerkenraad het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2018-2022 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam (ELGA) vastgesteld. Dit beleidsplan is het resultaat van gesprekken die zijn gevoerd nadat was vastgesteld dat de drie brandpunten van de ELGA sterk van elkaar verschillen in cultuur en het beleven van kerk-zijn.

We hebben onderzocht wat ons bindt als Lutherse Gemeente Amsterdam. Dit hebben we verwoord in een gezamenlijke visie:

We zien het als onze opdracht een levende Gemeente van Christus te zijn in een wereld die snel verandert en seculariseert. In onze Lutherse traditie is van meet af aan ruimte voor verandering, reformatie, die nodig is om in elke tijd invulling te geven aan die opdracht door nieuwe en oude vormen van kerk-zijn te verbinden. Dat open staan naar de tijd en wat nodig is zien we als essentieel van onze ELGA gemeenschap.

In een beeld van vuur, roos, wereld en zwaan hebben we onze missie samengevat:

 • Vuur: Het is onze missie om het vuur van de Reformatie brandend te houden en zo onze traditie steeds opnieuw van betekenis te laten zijn in onze tijd en wereld. Dit doen we in dialoog met een uitgesproken seculiere samenleving die noodlijdend op zoek is naar spiritualiteit en zingeving.
 • Roos: Wij zijn stevig geworteld in de Lutherse traditie, maar niet dogmatisch. De kern van deze traditie is dat wij, als christenen, onbekommerd en in vrijheid leven van Gods onvoorwaardelijke genade.
 • Wereld: Wij staan met ons gezicht naar de wereld. We zijn onderdeel van een verbindende wereldkerk. Van oorsprong zijn we een migrantenkerk en gastvrijheid is dan ook een kernwaarde. Onze gemeenschap wordt gevormd door mensen met een rijke schakering aan achtergronden, levensoriëntatie en nationaliteit. Door onze diaconie nemen we verantwoordelijkheid voor onze stad, leefomgeving en nood in de wereld.
 • Zwaan: We kunnen putten uit een schatkamer, gevuld door een lange en rijke traditie in liturgie, muziek en erfgoed. De Lutherse liturgie verbindt gelovigen in tijd en plaats. Ze staat tussen de Katholieke en Calvinistische tradities in en dient daarmee de Oecumene. Van oudsher wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor de kerkmuziek. De Lutherse kerk is een zingende kerk.

Op basis van deze gemeenschappelijke visie en missie willen we datgene wat ons bindt versterken en datgene wat ons onderscheid gebruiken. In de brandpunten is door de brandpuntraden een eigen beleidsplan opgesteld, waarbij de eigenheid van het brandpunt voorop wordt gezet. Op deze wijze is ons beleidsplan opgesteld: samen waar nodig met ruimte voor elk brandpunt. In de brandpunten wordt nu hard gewerkt om de beleidsplannen om te zetten in actie.

Expositie PARADOX, 25-27/5

Ruim 14.000 spijkers verdeeld over dertien kunstwerken, die als geheel het verhaal van PARADOX vertellen.
Deze moderne combinatie van spijkers, hout en teer verbeeldt een klassiek verhaal, het Laatste Avondmaal. Op 25, 26 en 27 mei wordt dit werk van Michael A. Aiello tentoongesteld in de Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22 in Haarlem.

Spijkers

Velen kennen het verhaal van de Messias, maar wat voor soort man was Jezus eigenlijk? Waarschijnlijk een man zoals wij allemaal of misschien een pragmatische man, een timmerman die hout en spijkers gebruikt om meubels te maken. Anderen hebben veel over hem en zijn leven geschreven, maar wat zou hij zeggen als hij het op zijn eigen manier deed? Wat als hij aan zijn originele canvas had vastgehouden, een hamer met spijkers? Wat zou hij zeggen over zijn apostelen, zoals Petrus of Judas, of de erfenis die zij in zijn naam achterlieten? Wat als hij net zo perfect was als elke kromme spijker die hij had ingeslagen? Zou dat de boodschap veranderen?

En dus eindigen we met onze eigen persoonlijke imperfecte spijkers. Ze zijn iets waar we allemaal mee moeten leven want we zijn allemaal verbonden door de draad van onze daden en de consequenties.

Over de kunstenaar Michael A. Aiello

De jonge Italiaan Aiello is een talentvolle, vernieuwende en inspirerende kunstenaar. Iedere laag van een van zijn werken heeft een diepere emotionele betekenis. Laag op laag wordt een eenheid van expressie gecreëerd. Uiteindelijk gaat het om het gevoel dat het werk bij de toeschouwer oproept.

http://www.michael-aiello.com/paradox

Programma

Vrijdag 25 mei

 • 14.00-18.00 Vrije inloop
 • 18.30: opening met orgelimprovisatie door Anton Pauw, organist van de Grote of Sint Bavokerk te Haarlem

Zaterdag 26 mei

 • 11.00-18.00 Vrije inloop
 • 20.00: Judaslezing door Arie Zwiep, hoogleraar nieuwe testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Judas! De titel van een bestseller van een advocate over de complexe geest van haar criminele broer. Maar ook de naam van de spreekwoordelijke verrader. Judas, de naam van de leerling die Jezus liefhad en Jezus verwierp. Wat hoorde hij, wat verwachtte hij, wat verachtte hij? Waar verlangde hij naar en keek hij naar uit? Wie zien wij, wat weten wij, hoe kijken wij als we zijn naam horen?

Zondag 27 mei

 • 10.30: Vier-de-zondag, bezinning op PARADOX door Luthers predikant Sietse van Kammen
 • 12.00-17.30 Vrije inloop

Iedereen is op elk moment welkom!

 

Gemeentevergadering 22 april

Op zondag 22 april 2018 is, aansluitend aan de zondagse eredienst, de jaarlijkse gemeentevergadering. We beginnen om 12 uur, na de dienst en het nieuwe beleidsplan staat centraal. De leden van de brandpuntraad zullen voor elke prioriteit uit het plan (zie onder) een korte uitleg geven. Daarna voeren we in vijf rondes gesprekken over wensen, ideeën en mogelijkheden. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 13.30 uur. En omdat het op een lege maag lastig is creatief te zijn, wordt gezorgd voor broodjes.

We hopen op een grote opkomst van veel gemeenteleden die mee willen denken !

Het nieuwe beleidsplan

Op 12 februari 2018 is het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2018-2022 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam vastgesteld door de kerkenraad. Dit beleidsplan is het resultaat van gesprekken die zijn gevoerd nadat was vastgesteld dat de drie brandpunten van de ELGA sterk van elkaar verschillen in cultuur en het beleven van kerk zijn. We hebben onderzocht wat ons bindt als Lutherse Gemeente. Dit hebben we verwoord in een gezamenlijke missie en visie. In de brandpunten is door de brandpuntraden een eigen beleidsplan opgesteld, waarbij de eigenheid van het brandpunt voorop wordt gezet. Ook wij, de leden van de Haarlemse brandpuntraad, hebben een beleidsplan gemaakt voor ons brandpunt. Maar dat plan kunnen we alleen concreet gaan maken als u daar ook bij betrokken wordt. Daarom willen we in de gemeentevergadering op 22 april na de dienst samen met u verder invulling geven aan onze voornemens.

De prioriteiten

Voor brandpunt Haarlem/Beverwijk/Amstelveen hebben we benoemd dat het onze uitdaging is te zorgen voor behoud van kwaliteit van leren, vieren en dienen in een krimpende gemeenschap in een groot verzorgingsgebied. Het bijzondere van ons brandpunt is dat we klein zijn, maar een hechte gemeenschap vormen. Dat willen we bewaren, maar dat is op termijn alleen houdbaar als we mensen blijven verbinden. Voor de komende vier jaar is ons doel daarom onze gemeenschap te versterken door het vergroten van de onderlingen betrokkenheid.

Onze prioriteiten daarbij zijn:

 • Behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van de eredienst. Denk daarbij aan meer ruimte voor muziek, vieringen toegespitst op kinderen en jongeren en bijzondere vieringen op de “vier-de-zondag”.
 • Behouden en versterken van kring- en groepswerk en ander aanbod voor alle leeftijdsgroepen. Denk daarbij aan kringen die primair gericht zijn op het verdiepen van persoonlijk geloof, maar ook aan groepsactiviteiten die gericht zijn op ontmoeten en onderlinge betrokkenheid.
 • Behouden en versterken van pastoraat en communicatie. Denk hierbij aan bezoekwerk, maar ook aan in- en externe communicatie over wat we doen welke behoeften er zijn in ons brandpunt.
 • Uitbreiden en versterken van ons vrijwilligersbestand. Denk hierbij aan inventariseren van structurele en incidentele klussen, maar ook aan expliciet waarderen van onze vrijwilligers.
 • Zichtbaarheid en aansluiting houden met de stad Haarlem. Denk hierbij aan breed gebruik van onze kerk en het verbouwde Jeugdlokaal, maar samenwerking met andere Haarlemse kerken.

Gemeentevergadering

Zoals gezegd is het voor de levensvatbaarheid van ons brandpunt van het grootste belang om de onderlinge betrokkenheid te versterken. We kunnen ons beleidsplan niet invullen zonder uw betrokkenheid. Daarom organiseren we deze gemeentebijeenkomst, waar we graag van u horen welke wensen en ideeën u heeft die we kunnen gebruiken bij het verder uitwerken van deze prioriteiten.

Mocht u meer willen weten over de gekozen prioriteiten, dan kunt u ons beleidsplan lezen. We zorgen voor een aantal exemplaren tijdens de gemeentebijeenkomst, maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen aan algemenezaken@luthersamsterdam.nl met het verzoek u een exemplaar te mailen. Als u geen e-mail heeft kunt u ook bellen met Wim van Houten van het Kerkelijke Servicebureau (020-6231572) en hem vragen u een exemplaar per post te sturen.

Luthers Inloopmoment: alle dinsdagen open kerk

Het ‘Luthers inloopmoment’ is vanaf februari elke dinsdag van 10:30-15:30 uur de plek om eens binnen te lopen in de Lutherse Kerk Haarlem. U bent van harte uitgenodigd voor een lekkere kop koffie of thee, een gesprek aan te gaan met onze diaconaal werker of de stilte op te zoeken. Neem gerust iemand mee, maak het gezellig en ontmoet elkaar.

Het inloopmoment is een initiatief van de diaconie en de Lutherse Kerk Haarlem om de kerk open te stellen voor gemeenteleden, buurtbewoners en andere belangstellenden. Zo is de kerk een plek van sociale ontmoeting en is er mogelijkheid om een goed gesprek te voeren mocht daar behoefte aan zijn.
Graag zien we u eens binnen lopen!

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de diaconaal werker of de diakenen:

Wessel Nijholt – Diaconaal werker
06-15 68 59 78

Meta van Schaik – Diaken
06-27 53 97 13

Anneke van Grootheest – Diaken
06-48 97 47 34

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)