Het nieuwe beleidsplan

Op 12 februari is door de kerkenraad het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2018-2022 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam (ELGA) vastgesteld. Dit beleidsplan is het resultaat van gesprekken die zijn gevoerd nadat was vastgesteld dat de drie brandpunten van de ELGA sterk van elkaar verschillen in cultuur en het beleven van kerk-zijn.

We hebben onderzocht wat ons bindt als Lutherse Gemeente Amsterdam. Dit hebben we verwoord in een gezamenlijke visie:

We zien het als onze opdracht een levende Gemeente van Christus te zijn in een wereld die snel verandert en seculariseert. In onze Lutherse traditie is van meet af aan ruimte voor verandering, reformatie, die nodig is om in elke tijd invulling te geven aan die opdracht door nieuwe en oude vormen van kerk-zijn te verbinden. Dat open staan naar de tijd en wat nodig is zien we als essentieel van onze ELGA gemeenschap.

In een beeld van vuur, roos, wereld en zwaan hebben we onze missie samengevat:

 • Vuur: Het is onze missie om het vuur van de Reformatie brandend te houden en zo onze traditie steeds opnieuw van betekenis te laten zijn in onze tijd en wereld. Dit doen we in dialoog met een uitgesproken seculiere samenleving die noodlijdend op zoek is naar spiritualiteit en zingeving.
 • Roos: Wij zijn stevig geworteld in de Lutherse traditie, maar niet dogmatisch. De kern van deze traditie is dat wij, als christenen, onbekommerd en in vrijheid leven van Gods onvoorwaardelijke genade.
 • Wereld: Wij staan met ons gezicht naar de wereld. We zijn onderdeel van een verbindende wereldkerk. Van oorsprong zijn we een migrantenkerk en gastvrijheid is dan ook een kernwaarde. Onze gemeenschap wordt gevormd door mensen met een rijke schakering aan achtergronden, levensoriëntatie en nationaliteit. Door onze diaconie nemen we verantwoordelijkheid voor onze stad, leefomgeving en nood in de wereld.
 • Zwaan: We kunnen putten uit een schatkamer, gevuld door een lange en rijke traditie in liturgie, muziek en erfgoed. De Lutherse liturgie verbindt gelovigen in tijd en plaats. Ze staat tussen de Katholieke en Calvinistische tradities in en dient daarmee de Oecumene. Van oudsher wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor de kerkmuziek. De Lutherse kerk is een zingende kerk.

Op basis van deze gemeenschappelijke visie en missie willen we datgene wat ons bindt versterken en datgene wat ons onderscheid gebruiken. In de brandpunten is door de brandpuntraden een eigen beleidsplan opgesteld, waarbij de eigenheid van het brandpunt voorop wordt gezet. Op deze wijze is ons beleidsplan opgesteld: samen waar nodig met ruimte voor elk brandpunt. In de brandpunten wordt nu hard gewerkt om de beleidsplannen om te zetten in actie.

Expositie PARADOX, 25-27/5

Ruim 14.000 spijkers verdeeld over dertien kunstwerken, die als geheel het verhaal van PARADOX vertellen.
Deze moderne combinatie van spijkers, hout en teer verbeeldt een klassiek verhaal, het Laatste Avondmaal. Op 25, 26 en 27 mei wordt dit werk van Michael A. Aiello tentoongesteld in de Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22 in Haarlem.

Spijkers

Velen kennen het verhaal van de Messias, maar wat voor soort man was Jezus eigenlijk? Waarschijnlijk een man zoals wij allemaal of misschien een pragmatische man, een timmerman die hout en spijkers gebruikt om meubels te maken. Anderen hebben veel over hem en zijn leven geschreven, maar wat zou hij zeggen als hij het op zijn eigen manier deed? Wat als hij aan zijn originele canvas had vastgehouden, een hamer met spijkers? Wat zou hij zeggen over zijn apostelen, zoals Petrus of Judas, of de erfenis die zij in zijn naam achterlieten? Wat als hij net zo perfect was als elke kromme spijker die hij had ingeslagen? Zou dat de boodschap veranderen?

En dus eindigen we met onze eigen persoonlijke imperfecte spijkers. Ze zijn iets waar we allemaal mee moeten leven want we zijn allemaal verbonden door de draad van onze daden en de consequenties.

Over de kunstenaar Michael A. Aiello

De jonge Italiaan Aiello is een talentvolle, vernieuwende en inspirerende kunstenaar. Iedere laag van een van zijn werken heeft een diepere emotionele betekenis. Laag op laag wordt een eenheid van expressie gecreëerd. Uiteindelijk gaat het om het gevoel dat het werk bij de toeschouwer oproept.

http://www.michael-aiello.com/paradox

Programma

Vrijdag 25 mei

 • 14.00-18.00 Vrije inloop
 • 18.30: opening met orgelimprovisatie door Anton Pauw, organist van de Grote of Sint Bavokerk te Haarlem

Zaterdag 26 mei

 • 11.00-18.00 Vrije inloop
 • 20.00: Judaslezing door Arie Zwiep, hoogleraar nieuwe testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Zondag 27 mei

 • 10.30: Vier-de-zondag, bezinning op PARADOX door Luthers predikant Sietse van Kammen
 • 12.00-17.30 Vrije inloop

Iedereen is op elk moment welkom!

 

Gemeentevergadering 22 april

Op zondag 22 april 2018 is, aansluitend aan de zondagse eredienst, de jaarlijkse gemeentevergadering. We beginnen om 12 uur, na de dienst en het nieuwe beleidsplan staat centraal. De leden van de brandpuntraad zullen voor elke prioriteit uit het plan (zie onder) een korte uitleg geven. Daarna voeren we in vijf rondes gesprekken over wensen, ideeën en mogelijkheden. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 13.30 uur. En omdat het op een lege maag lastig is creatief te zijn, wordt gezorgd voor broodjes.

We hopen op een grote opkomst van veel gemeenteleden die mee willen denken !

Het nieuwe beleidsplan

Op 12 februari 2018 is het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2018-2022 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam vastgesteld door de kerkenraad. Dit beleidsplan is het resultaat van gesprekken die zijn gevoerd nadat was vastgesteld dat de drie brandpunten van de ELGA sterk van elkaar verschillen in cultuur en het beleven van kerk zijn. We hebben onderzocht wat ons bindt als Lutherse Gemeente. Dit hebben we verwoord in een gezamenlijke missie en visie. In de brandpunten is door de brandpuntraden een eigen beleidsplan opgesteld, waarbij de eigenheid van het brandpunt voorop wordt gezet. Ook wij, de leden van de Haarlemse brandpuntraad, hebben een beleidsplan gemaakt voor ons brandpunt. Maar dat plan kunnen we alleen concreet gaan maken als u daar ook bij betrokken wordt. Daarom willen we in de gemeentevergadering op 22 april na de dienst samen met u verder invulling geven aan onze voornemens.

De prioriteiten

Voor brandpunt Haarlem/Beverwijk/Amstelveen hebben we benoemd dat het onze uitdaging is te zorgen voor behoud van kwaliteit van leren, vieren en dienen in een krimpende gemeenschap in een groot verzorgingsgebied. Het bijzondere van ons brandpunt is dat we klein zijn, maar een hechte gemeenschap vormen. Dat willen we bewaren, maar dat is op termijn alleen houdbaar als we mensen blijven verbinden. Voor de komende vier jaar is ons doel daarom onze gemeenschap te versterken door het vergroten van de onderlingen betrokkenheid.

Onze prioriteiten daarbij zijn:

 • Behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van de eredienst. Denk daarbij aan meer ruimte voor muziek, vieringen toegespitst op kinderen en jongeren en bijzondere vieringen op de “vier-de-zondag”.
 • Behouden en versterken van kring- en groepswerk en ander aanbod voor alle leeftijdsgroepen. Denk daarbij aan kringen die primair gericht zijn op het verdiepen van persoonlijk geloof, maar ook aan groepsactiviteiten die gericht zijn op ontmoeten en onderlinge betrokkenheid.
 • Behouden en versterken van pastoraat en communicatie. Denk hierbij aan bezoekwerk, maar ook aan in- en externe communicatie over wat we doen welke behoeften er zijn in ons brandpunt.
 • Uitbreiden en versterken van ons vrijwilligersbestand. Denk hierbij aan inventariseren van structurele en incidentele klussen, maar ook aan expliciet waarderen van onze vrijwilligers.
 • Zichtbaarheid en aansluiting houden met de stad Haarlem. Denk hierbij aan breed gebruik van onze kerk en het verbouwde Jeugdlokaal, maar samenwerking met andere Haarlemse kerken.

Gemeentevergadering

Zoals gezegd is het voor de levensvatbaarheid van ons brandpunt van het grootste belang om de onderlinge betrokkenheid te versterken. We kunnen ons beleidsplan niet invullen zonder uw betrokkenheid. Daarom organiseren we deze gemeentebijeenkomst, waar we graag van u horen welke wensen en ideeën u heeft die we kunnen gebruiken bij het verder uitwerken van deze prioriteiten.

Mocht u meer willen weten over de gekozen prioriteiten, dan kunt u ons beleidsplan lezen. We zorgen voor een aantal exemplaren tijdens de gemeentebijeenkomst, maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen aan algemenezaken@luthersamsterdam.nl met het verzoek u een exemplaar te mailen. Als u geen e-mail heeft kunt u ook bellen met Wim van Houten van het Kerkelijke Servicebureau (020-6231572) en hem vragen u een exemplaar per post te sturen.

Luthers Inloopmoment: alle dinsdagen open kerk

Het ‘Luthers inloopmoment’ is vanaf februari elke dinsdag van 10:30-15:30 uur de plek om eens binnen te lopen in de Lutherse Kerk Haarlem. U bent van harte uitgenodigd voor een lekkere kop koffie of thee, een gesprek aan te gaan met onze diaconaal werker of de stilte op te zoeken. Neem gerust iemand mee, maak het gezellig en ontmoet elkaar.

Het inloopmoment is een initiatief van de diaconie en de Lutherse Kerk Haarlem om de kerk open te stellen voor gemeenteleden, buurtbewoners en andere belangstellenden. Zo is de kerk een plek van sociale ontmoeting en is er mogelijkheid om een goed gesprek te voeren mocht daar behoefte aan zijn.
Graag zien we u eens binnen lopen!

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de diaconaal werker of de diakenen:

Wessel Nijholt – Diaconaal werker
06-15 68 59 78

Meta van Schaik – Diaken
06-27 53 97 13

Anneke van Grootheest – Diaken
06-48 97 47 34

Pasen en Stille Week 2018

Elk jaar vieren christenen het paasfeest. Bij Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar het paasfeest staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een periode waarin christenen het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus gedenken. De zogeheten veertigdagentijd begon dit jaar al in februari. Er volgen dan vijf zondagen waarop de aankondiging van Jezus’ lijden en sterven centraal staat. De zesde zondag (25 maart) heet Palmzondag of Palmpasen en markeert Jezus’ intocht in Jeruzalem en de laatste dagen voor zijn zijn sterven. Met Palmpasen start de laatste week voor het paasfeest, en die week wordt vaak de Stille Week of Goede Week genoemd. Daarin gedenken we dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen at, hoe hij werd verraden en uitgeleverd, werd veroordeeld, gekruisigd en begraven.

Zoals ieder jaar trekken we in de Stille Week weer samen op met andere kerken in Haarlem. Voel u vrij om, door de diepten van het alledaagse bestaan, mee te gaan naar het hoogtepunt van het christelijk geloof.

Palmpasen en de Stille Week (25 maart – 1 april 2018)

Tijdens de Stille Week worden er verschillende vieringen gehouden. Let goed op de locatie en aanvangstijd, want die variëren!

 • zondag 25-03-2018 | 10:30 uur | Lutherse Kerk Haarlem | Palmpasen

Zoals altijd spelen de kinderen in deze dienst, die we samen met de Protestantse Wijkgemeente Haarlem-Centrum vieren, de hoofdrol met mooi versierde palmpaasstokken. De kinderen nemen hun eigen stok mee van huis, en zullen een mooie optocht door de kerk houden zodat iedereen kan meegenieten. Daarna gaan ze naar de Janskliniek. Aan het einde van de dienst zijn ze weer terug in de kerk.

 • donderdag 29-03-2018 | 19:30 uur | Remonstrantse Kerk | Witte Donderdag

Viering waarin we het laatste avondmaal gedenken, de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen at. De viering vindt plaats in de Remonstrantse Kerk in de Wilhelminastraat, Haarlem.

 • vrijdag 30-03-2018 | 19:30 uur | Lutherse Kerk | Goede Vrijdag

We zetten de viering van donderdag voort, maar gedenken op deze avond hoe Jezus werd gekruisigd en stierf. De viering draagt daardoor een ingetogen karakter. Na de viering worden de bijbel, de antependia (altaarkleden) en de kaarsen weggedragen en verlaat men in stilte de kerk. Met medewerking van de Lutherse Cantorij.

 • zaterdag 31-03-2018 | 22:00 uur | Oude Bavo (Oude Groenmarkt) | Stille Zaterdag (Paaswake)

Stille Zaterdag is de overgang tussen dood en leven, tussen kruisiging en opstanding. De viering die donderdag begon wordt op Stille Zaterdag afgesloten met de Paaswake in de Oude Bavo, met medewerking van de Oude Bavo Cantorij.

Pasen (1 april 2018)

 • zondag 01-04-2018 | 10:30 uur | Lutherse Kerk Haarlem | Pasen

Op paasmorgen vieren we als vanouds het paasfeest in ons eigen kerkgebouw aan de Witte Herenstraat. De feestelijke dienst start om 10:30 uur. Tijdens de dienst vieren we het Heilig Avondmaal. De muzikale begeleiding is van Klaas Koelewijn (orgel) en Nicolas Isabelle (trompet).

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)